Phiên dịch tiếng anh

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới , mở cửa chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, thì Biên phiên dịch nghiễm nhiên trở thành một “người đứng giữa” cần thiết và quan trọng. Tiếng Anh lại là phương tiện giao tiếp tối ưu nhất khi bạn nói chuyện,trao đổi với những…