Phiên Dịch Đuổi

khái niệm về phiên dịch đuổi Phiên dịch đuổi (consecutive interpretation) là hình thức phiên dịch được thực hiện khi người nói nói xong một câu và dừng lại để người dịch dịch sang ngôn ngữ đích, người dịch và người nói lần lượt làm công việc của họ. Với hình thức này, các thông…